Caixa de correos de suxestións e reclamacións

Que é a caixa de correos de suxestións e reclamacións

É un mecanismo xestionado exclusivamente pola Unidade Coordinadora de Transparencia a través do que nos poden facer chegar a súa achega/suxestión relacionada coa estratexia Edusi Culleredo Vivo ou tamén trasladar unha queixa en relación coa execución dalgunha das actuacións.

Evidencias, si aplica:

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado que es responsable el Concello de Culleredo. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales presencialmente, mediante comunicación escrita dirijida a la sede del Concello situada en la calle del Concello, 12 - 15189 Culleredo, o bien mediante el formulario electrónico que se encuentra en la sede electrónica del Concello.